Adatvédelem

 ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 

Hozzájárulok a Csepeli Városkép Kft (központi ügyintézés helye: 1215 Budapest, Csete Balázs utca 15, cégjegyzékszám: 01 09 362830, adószám: 10949810-2-43, képviseli: Vida István ügyvezető igazgató, a továbbiakban: Adatkezelő) részére, a személyes adataim kezeléséhez, az alábbi feltételekkel: 

Az Adatkezelő adatkezelésére a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 2016/679/EU rendelete, (általános adatvédelmi rendelet GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), egyéb hatályos jogszabályok, továbbá az Adatkezelő mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata irányadó. Az adatszolgáltatás önkéntes. 

Az adatkezelés célja az Ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció. 

Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre elektronikus úton e-mailt küldjön, ennek érdekében a fentiek szerint hozzájárulok az általam megadott személyes adataim kezeléséhez. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható. A visszavonás módja azonos a hozzájárulás megadásának módjával. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg. 

 


 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

A Csepelivaroskep.hu tulajdonosa, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő), kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelésre a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 2016/679/EU rendelete, (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és egyéb hatályos jogszabályok, továbbá az Adatkezelő mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata az irányadó. Az adatszolgáltatás önkéntes. 

Az adatkezelés célja a weboldal látogatójával (a továbbiakban: Ügyfél) való kapcsolattartás és kommunikáció. 

Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://csepelivaroskep.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ címen. 

A Csepelivaroskep.hu üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az Adatkezelő az esetleges változásokról kellő időben értesíti Ügyfeleit. 

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát. 

1. Az adatkezelő adatai 

Amennyiben megkeresi honlapunkat, ezeken az elérhetőségeken léphet kapcsolatba az Adatkezelővel. 

Név: Csepeli Városkép Kft. (Csepelivaroskep.hu üzemeltetője) 

Székhely: Budapest, Szent Imre tér 10 

Cégjegyzékszám: 01-09-362830 

A nyilvántartó bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: 10949810-2-43 

Telefonszám: (06-1) 278 0711 

E-mail: info@csepelivaroskep.hu 

Az Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb év elteltével töröl. 

2. Technikai adatok 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

 az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

 hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

 változatlansága igazolható (adatintegritás); 

 a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. 

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

3. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 

A Csepelivaroskep.hu üzemeltetője nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását. 2 

4. A kezelt személyes adatok köre 

Választása szerint Ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet weboldalunkhoz és böngészhet azokon, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti – cookie szabályzatot, míg hírlevél feliratkozáshoz az adatvédelmi tájékoztatót és nyilatkozatot. 

A “személyes adat” kifejezés az összes olyan információt jelenti, amely közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosító szám alapján vagy a hozzátartozó egy vagy több adat alapján beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik. Amennyiben az oldal tulajdonosa gyűjti az Ön személyes adatait, ez az adatgyűjtés bizalmas adatkezeléssel és átlátható módon történik. 

Az Önt érintő személyes adatok mindazok az információk, amelyek lehetővé teszik az Ön személyének beazonosítását, úgymint vezetéknév és utónév, e-mail cím, telefonszám(ok). Az Ön személyes adatait az oldalon való böngészéskor önkéntesen megadott módon gyűjti az Adatkezelő, minden esetben megjelölve a cél eléréséhez kötelezően megadandó adatokat. 

4.1. Kapcsolatfelvételi űrlap 

Jelen honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet és email címet kérünk megadni. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük. 

4.2. Blog hozzászólások 

Az oldalon beérkező hozzászólások célja az adott témában beszélgetés indítása a cikket olvasók bevonásával. A cikkre történő hozzászólás esetében meg kell adni egy nevet és az e-mail címet. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Spam ellenőrzés céljából a kommenteket az https://infosystem.hu/ szolgáltatása szűri. 

4.3. Hírlevél 

Híreinkről hírlevelet küldünk annak, aki ehhez hozzájárult. A hírlevélre név és email cím megadásával lehet feliratkozni. A hírlevélre feliratkozó személyek bármikor szabadon leiratkozhatnak, ha ezt nem tudják megtenni, akkor ebben mi maradéktalanul segítünk nekik. 

4.4. Facebook oldal 

A csepelivaroskep.hu oldal által üzemeltetett Facebook oldalakon a feliratkozók elolvashatják, hozzászólhatnak, megoszthatják a Facebook oldalakon belül általunk feltöltött tartalmakat. Facebook oldalaink használatával láthatjuk a nevét, hozzászólását, amihez a hozzájárulásával jutunk hozzá. 

4.5. Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül 

A honlapra kihelyezett telefonszám felhívása során látni fogjuk a telefonszámát. Bemutatkozását követően a nevét is megismerjük. Előbbi mindenképpen szükséges adat, ismeretlen számról kezdeményezett hívást nem fogadunk. Ezen adatokat hozzájárulás alapján kezeljük, a telefonszámokat nem mentjük el. 

4.6 Üzleti, szakmai partnerek elérhetősége 

Üzleti/szakmai kapcsolataink során jogos érdek alapján kezeljük a partnereik vezetőinek, dolgozóinak, kapcsolattartóinak személyes adatait: nevet, telefonszámot, email címet. 

5. Sütik („Cookies”) 

A Sütikről (Cookies-ról) szóló tájékoztatónkat az alábbi linken olvashatja el. 

6. Más weboldalakra irányító linkek 

A Csepelivaroskep.hu külső, harmadik személyek honlapjai felé navigálhatnak link használatával. Az Adatkezelő semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik e honlapok felett és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért. Személyes adatai biztonsága érdekében javasoljuk, hogy olvassa el a honlapon keresztül elért honlapoknak a személyes adatok bizalmasan kezeléséről és védelméről szóló tájékoztatóját és nyilatkozatát. 3 

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein. 

7.1. Tájékoztatáshoz való jog 

A Csepelivaroskep.hu üzemeltetője megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

7.2. Hozzájárulás visszavonása 

Hozzájáruláson alapul adatkezelésünk a következő tevékenységeknél: 

• hírlevél küldése; • honlap kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül történő kapcsolatfelvétel az érdeklődők részéről; • Facebook oldal üzemeltetése; • oldalon történő hozzászólás; • látogatottsági statisztika készítése; • telefonon történő kapcsolatfelvétel; 

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt. 

Az Ügyfél hozzájárulását hírlevél esetén visszavonhatja a hírlevél végén elhelyezett leiratkozás linkre kattintással. Facebook oldal esetén visszavonható az oldal lájkolásának megszüntetésével, privát üzenet és komment esetén annak törlésével. 

Más, hozzájáruláson alapuló adatkezelési műveletek esetén, kérjük, írjon egy rövid üzenetet az info@csepelivaroskep.hu email címre. 

A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít. 

7.3. Törléshez való jog 

Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk a weboldal látogatóinak kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha 

•személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük; 

•az Ügyfél visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

•az Ügyfél tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

•a személyes adatokat jogellenesen kezeltük; 

•a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

•a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatni kell, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ügyfelünk jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha: 

• vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig; • az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; • már nincs szükség a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; • a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 4 

7.5. Adathordozáshoz való jog 

Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, az Ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható. 

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

7.6. Tiltakozás joga 

Az Ügyfél tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. 

Saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

8. Az adatok tárolásának időtartama 

Kapcsolatfelvételi űrlap (név, email cím) – a hozzánk küldött e-maileket hathavonta töröljük. Cikkben beérkezett kommentek (név, email cím, hozzászólás) – törlési kérelemig. Hírlevélre feliratkozás (név, email cím) – leiratkozásig. Facebook oldal (név, hozzászólás) – oldal törléséig, érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig. Üzleti partnerek adatai (név, e-mail cím, telefonszám) – üzleti kapcsolat fennálltáig, törlési kérelemig. Csepelivaroskep.hu weboldalról érkező sütik – sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat. Google Analytics látogatottsági statisztika – 26 hónapig. 

9. Adatfeldolgozó, és adatkezelést érintő személyek, cégek 

Az adatok kezelését a Csepelivaroskep.hu tulajdonosa végzi. Az Adatkezelő a weboldal egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe. 

A látogatók adatainak kezelését és tárolását más cégek is végzik. 

Az Adatkezelő a tevékenysége során az alábbi cégek érintettek az adatkezelésben: 

Tárhelyszolgáltatás: Isfosystems Bt. 

E-mailek fogadása és küldése: Isfosystems Bt. 

A hírlevélre feliratkozás, hírlevélküldés: Csepeli Városkép Kft. 

Facebook oldal: Facebook Inc. Menlo Park, California, USA Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update (Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.) 

Facebook pixel: Facebook Inc. Menlo Park, California, USA (Hozzáférés a HTTP-fejléchez [IP cím, oldal helye, átirányító, felhasználói ügynök], képpont azonosító, Facebook cookie.) 

Google Analytics: Google Inc., Mountain View, California, USA (Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.) 

Pinterest megosztás gomb: Pinterest-Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország Adatkezelési tájékoztató:: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy (Hozzáférés a látogatás adataihoz.) 5 

10. Harmadik országba továbbítás 

Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet 

a Google(https://policies.google.com/privacy/frameworks), 

a Facebook https://www.facebook.com/about/privacyshield) és 

a Pinterest (https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy) is betart. 

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és profilalkotást. 

12. Jogorvoslat 

12.1 Adatvédelmi hatósági eljárás 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: (06-1) 391-1400 Fax: (06-1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu 

12.1. Bírósági út 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

13. Egyéb rendelkezések 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

Személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Amennyiben mégis úgy érzi, hogy nem tettünk meg minden tőlünk elvárható intézkedést a személyes adatainak védelme érdekében, vagy egyszerűen csak kérdése van, kérjük, írjon nekünk az info@csepelivaroskep.hu email címen. 

Jelen tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat. 

Csepeli Városkép Kft. adatvédelmi tisztviselője: Potondi Eszter 

E-mail cím: adatvedelem.varoskep@gmail.com